کتاب مقدس

Spread the love

رادیو رشدی نو

طرح خواندن کتاب مقدس (عهد جدید)

خدمات لیگونیر

https://fa.ligonier.org/

کتاب مقدس صوتی

کتاب مقدس- ترجمه قدیمی

عهدعتیق

پیدایش 2-خروج 3-لاویان 4-اعداد 5-تثنیه 6-یوشع 7-داوران 8-روت 9-اول سموئیل 10-دوم سموئیل 11-اول پادشاهان 12-دوم پادشاهان 13-اول تواریخ 14-دوم تواریخ 15-عزرا 16-نحمیا 17-استر 18-ایوب 19-مزامیر 20-امثال سلیمان 21-جامعه 22-غزلهای سلیمان 23-اشعیا 24-ارمیا 25-سوگنامه ارمیا 26-حزقیال 27-دانیال 28-هوشع 29-یوئیل 30-عاموس 31-عوبدیا 32-یونس 33-میکا 34-ناحوم 35-حبقوق 36-صفنیا 37-حجای 38-زکریا 39-ملاکی

عهدجدید

انجیل متی 2-انجیل مرقس 3-انجیل لوقا 4-انجیل یوحنا 5-اعمال رسولان 6-رومیان 7-اول قرنتیان 8-دوم قرنتیان 9-غلاطیان 10-افسسیان 11-فیلیپیان 12-کولسیان 13-اول تسالونیکیان 14-دوم تسالونیکیان 15-اول تیموتاوس 16-دوم تیمو تاوس 17-تیطس 18-فلیمون 19-عبرانیان 20-نامه یعقوب 21-نامه اول پطرس 22-نامه دوم پطرس 23-نامه اول یوحنا 24-نامه دوم یوحنا 25-نامه سوم یوحنا 26-نامه یهودا 27-مکاشفه یوحنا

*****************************************************************************************

*عهد عتیق : کاربردی-تفسیری

پیدایش 2-خروج 3-لاویان 4-اعداد 5-تثنیه 6-یوشع 7-داوران 8-روت 9-اول سموئیل 10-دوم سموئیل 11-اول پادشاهان 12-دوم پادشاهان 13-اول تواریخ 14-دوم تواریخ 15-عزرا 16-نحمیا 17-استر 18-ایوب 19-مزامیر 20-امثال سلیمان 21-جامعه 22-غزلهای سلیمان 23-اشعیا 24-ارمیا 25-سوگنامه ارمیا 26-حزقیال 27-دانیال 28-هوشع 29-یوئیل 30-عاموس 31-عوبدیا 32-یونس 33-میکا 34-ناحوم 35-حبقوق 36-صفنیا 37-حجای 38-زکریا 39-ملاکی

*عهدجدید : کاربردی-تفسیری

انجیل متی 2-انجیل مرقس 3-انجیل لوقا 4-انجیل یوحنا 5-اعمال رسولان 6-رومیان 7-اول قرنتیان 8-دوم قرنتیان 9-غلاطیان 10-افسسیان 11-فلیپیان 12-کولسیان 13-اول تسالونیکیان 14-دوم تسالونیکیان 15-اول تیموتاوس 16-دوم تیموتاوس 17-تیطس 18-فیلمون 19-عبرانیان 20-نامه یعقوب 21-اول پطرس 22-دوم پطرس 23-اول یوحنا 24-دوم یوحنا 25-سوم یوحنا 26-نامه یهودا 27-مکاشفه

4+