مزامیر به زبان افغان

Spread the love

بر روی این لینک کلیک کنید
http://www.sadayezindagi.com/series.jsp?l=E&seriesID=2303
Psalm_146_by_christians

0