کتابخانه مسیحی

Spread the love

تعمید در مسیحیت

کتاب_ایمان_به_عیسی_مسیح

تحلیلی بر انجیل برنابا

مسیح مقدس در اشعار شعرا
دانلود کنید
مسیح مقدس در اشعار شعرا

ax
مسیح مقدس در اشعار شعرا
**********************************************************
عیسی که بود؟
دانلود کنید
whowasjesus
bible-sunset-2
**************************************
 تثلیث چیست؟
دانلود کنید
trinity
illustration world

**************************************
فرقه ها و شاخه های مسیحیت
denominations
fergheh-ha
*************************************
آیا کتاب‌مقدس تحریف شده است؟
دانلود کنید
bibleauthenticity
کتاب
**********************************
و خداوند مرا تعليم داد، پس دانستم
And The Lord Hath Given Me Knowledge of It and I Know it-B Davat Font-June 2007-8.5X11-Internet
bible
***********************************
خانوادۀ مسيحی
دانلود کنید
Christian Family-Book 2006-8.5X11-Internet
images
***********************************
میوه ای برتر از زرِ ناب
دانلود کنید
A Fruit Better Than Fine Gold-Book-8.5X11-Internet
mishpatim-5
********************************
پسر گمشده
دانلود کنید
Prodigal-Son-2015

http://parsaweb.org/pubbooks/21.pdf

10679860_881446011867596_7591655127969834769_o

********************************
نجات دهندۀ جهان

نجات دهندۀ جهان

http://parsaweb.org/pubbooks/3.pdf

parsaweb Saviour of the world

**********************************
شروعی تازه

شروعی تازه

http://parsaweb.org/pubbooks/1.pdf

شروعی تازه

*********************************
اپیدمی شفا

اپیدمی شفاparsaweb healing epidemic

http://parsaweb.org/pubbooks/7.pdf

**********************************
انجيل عيسي مسيح , يوحنا

انجیل یوحنا

http://parsaweb.org/pubbooks/2.pdf

2064

**********************************
عهد جدید

download (2)

1- عهد جدید (نسخه مقدماتی)  711_BV_Intro

2- جلد اول (خدای ابدی) 712_BV_EternalGod

3- جلد دوم (شیطان) 713_BV_Satan

4- جلد سوم (نجات دهنده) 714_BV_Savior

5-جلد چهارم (گناه)  715_BV_Sin

6-جلدپنجم (ایمان)  716_BV_Faith

7-جلدششم (توبه)  717_BV_Repentance

8-جلدهفتم (خداوندی مسیح)  718_BV_LordshipOfChrist

9-جلدیازدهم (صلیب1)    719_BV_Crucifixion

10- جلددوازدهم (صلیب2)  720_BV_Crucifixion

11-جلد سیزدهم (قیام)  721_BV_Resurrection
******************************************
کتابهای گیلکی

 بزبان گیلکیbible

1-یوسف عزیز مصر   801_TheLifeOfJoseph

2-انجیل یوحنا   802_TheGospelOfJohn

 

 
**********************************
کتابهای تعلیمی برای کودکان

کتابهای تعلیمی برای کودکان

CHILDRE BOOKS

  1-   500_CEF_Beginning

2-  501_CEF_Daniel

3-  502_CEF_David_A_Man

4-  503_CEF_David_Trials_2

5-  504_CEF_Esther

6-  505_CEF_Jesus_My_Friend

7-  506_CEF_Lead_to_Christ_1

8-  507_CEF_Lead_to_Christ_2

9-  508_CEF_Life_of_Christ_1

10-  509_CEF_Life_of_Christ_2

11-   511_CEF_Life_of_Christ_3B

12-  513_CEF_Life_of_Christ_4B

13-  514_CEF_Moses_Lawgiver

14-  515_CEF_Moses_Chosen

15-  516_CEF_Patriarchs

16-  517_CEF_Turn_Around

***********************************
ﮐﺘﺎﺏ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎیﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﯽ

Farsi Westminster Shorter Catechism

ﮐﺘﺎﺏ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎیﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﯽ
325015_wFLPbiOr-297x300
(ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻳﯽ)
ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﮐﺸﻴﺶ ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﺧﻨﺪﺍﻧﯽ

*********************************
تعدادی از کتابهای مسیحی

  کتابهای مسیحیBOOKS1-

2-یک خدا و یک پیغام……………………………….     208_PDB_OneGodOneMessage

3- مقدمه ای بر کتاب اعمال رسولان……………………….  130_BLI_ActsCommentary

4-چرا خدا چون خدا عمل نمی کند؟…………………………………..228_MUH_WhyGod

5-مؤده خدا برای شما……………………………………………..   803_GodsGoodNews

6-بدنبال حقیقت(شهادت زندگی یک هندی مسلمان زاده)  …………….804_InQuestofTruth

7-  این نجات عظیم ……………………………………………..223_MUH_GreatSalvation

8-آیا عیسی مسیح پسر خداست …………………………………….  805_JesusSonofGod

9-  مسیحیت چیست؟……………………………….301_WIM_BeliefsPracticesOfChristians

10- به خانواده خوش آمدید ……………………………302_GTY_WelcomeToTheFamily

11- طبیب محبوب (شرح زندگی دکتر سعید خان کردستانی) 229_MUH_TabibeMahboub

12-  خاطره ای از ایران …………………………………………..230_PFC_Soccer

13-  منا بع اسلام …………………………………………..222_MUH_SourcesIslam

14- سنجش حقیقت (1) …………………………………224_MUH_MizanUlHaqq_1

15-  سنجش حقیقت (2) ………………………………225_MUH_MizanUlHaqq_2

16-  سنجش حقیقت  (3) ……………………………..226_MUH_MizanUlHaqq_3

***********************************
متعهد باشید

دانلود کنید

114_DCC_BeCommitted

Be Committed

**************************************
امیدوار باشید
دانلود کنید
118_DCC_1Peter_Be_Hopeful

Be Hopeful

*************************************
قوی باشید

دانلود کنید

113_DCC_BeStrong

be strong warren wiersbe

**********************************
مطیع باشید

دانلود کنید

110_DCC_BeObedient

be obedient

*******************************
اصیل باشید

دانلود کنید

111_DCC_BeAuthentic

اصیل باشید

*******************************
مقدس باشید

دانلود کنید

112_DCC_BeHoly

download

*********************************
وفادار باشید

دانلود کنید

117_DCC_BeFaithful

وفادار باشید

**********************************
صبور باشید

دانلود کنید

115_DCC_BePatient

صبور باشید

*********************************
سخت کوش باشید

دانلود کنید

116_DCC_BeDiligent

سخت کوش باشید

********************************
راه ستگاری

دانلود کنید

207_MOH_TheWayToSalvation

راه رستگاری

*******************************
مسیحیت چیست؟

دانلود کنید

219_MUH_WhatIsChristianity

مسیحیت چیست؟

*********************************
ایرانیان در کتاب مقدس

دانلود فارسی
Farsi Persians in the Bible 2010 (2)

دانلود به زبان اصلی

206_HUN_IraniansInTheBible2

الندانلود فارسی
Farsi Persians in the Bible 2010 (2)

دانلود به زبان اصلی

206_HUN_IraniansInTheBible2
************************************
انجیل طبق گفته پولس( رومیان)

دانلود کنید

131_BLI_RomansCommentary

کتاب

***********************************
مباحث ویژه رسالات

مباحث ویژه رسالات

را از اینجا ببینید

132_BLI_1TimothyCommentary

مباحث ویژه رسالات

************************************
راز تثلیث

http://www.kelisaonline.com/pdf/Ebooks/TRINITY.pdfاز اینجا دانلود کنید
********************************
ایراداتی به مسیحیت

 دانلود کنید

227_MUH_ObjectionsToChristianity

ایراداتی به مسیحیت

*******************************
پاسخ به اتهام

دانلود کنید

220_MUH_AnsweringIslamReading

images (1)پاسخ به اتهامپاسخ به اتهام

*********************************

0