کتابخانه مسیحی

Spread the love
وعده ها را با خود بردار

تعمید در مسیحیت
تعمید در مسیحیت
در مسیح به سوی ایمان بیایید

 

 

تحلیلی بر انجیل برنابا

مسیح مقدس در اشعار شعرا
دانلود کنید
مسیح مقدس در اشعار شعرا

ax
مسیح مقدس در اشعار شعرا
**********************************************************
عیسی که بود؟
دانلود کنید
whowasjesus
bible-sunset-2
**************************************
 تثلیث چیست؟
دانلود کنید
trinity
illustration world

**************************************
فرقه ها و شاخه های مسیحیت
denominations
fergheh-ha
*************************************
آیا کتاب‌مقدس تحریف شده است؟
دانلود کنید
bibleauthenticity
کتاب
**********************************
و خداوند مرا تعليم داد، پس دانستم
And The Lord Hath Given Me Knowledge of It and I Know it-B Davat Font-June 2007-8.5X11-Internet
bible
***********************************
خانوادۀ مسيحی
دانلود کنید
Christian Family-Book 2006-8.5X11-Internet
images
***********************************
میوه ای برتر از زرِ ناب
دانلود کنید
A Fruit Better Than Fine Gold-Book-8.5X11-Internet
mishpatim-5
********************************
پسر گمشده
دانلود کنید
Prodigal-Son-2015

http://parsaweb.org/pubbooks/21.pdf

10679860_881446011867596_7591655127969834769_o

********************************
نجات دهندۀ جهان

نجات دهندۀ جهان

http://parsaweb.org/pubbooks/3.pdf

parsaweb Saviour of the world

**********************************
شروعی تازه

شروعی تازه

http://parsaweb.org/pubbooks/1.pdf

شروعی تازه

*********************************
اپیدمی شفا

اپیدمی شفاparsaweb healing epidemic

http://parsaweb.org/pubbooks/7.pdf

**********************************
انجيل عيسي مسيح , يوحنا

انجیل یوحنا

http://parsaweb.org/pubbooks/2.pdf

2064

**********************************
عهد جدید

download (2)

1- عهد جدید (نسخه مقدماتی)  711_BV_Intro

2- جلد اول (خدای ابدی) 712_BV_EternalGod

3- جلد دوم (شیطان) 713_BV_Satan

4- جلد سوم (نجات دهنده) 714_BV_Savior

5-جلد چهارم (گناه)  715_BV_Sin

6-جلدپنجم (ایمان)  716_BV_Faith

7-جلدششم (توبه)  717_BV_Repentance

8-جلدهفتم (خداوندی مسیح)  718_BV_LordshipOfChrist

9-جلدیازدهم (صلیب1)    719_BV_Crucifixion

10- جلددوازدهم (صلیب2)  720_BV_Crucifixion

11-جلد سیزدهم (قیام)  721_BV_Resurrection
******************************************
کتابهای گیلکی

 بزبان گیلکیbible

1-یوسف عزیز مصر   801_TheLifeOfJoseph

2-انجیل یوحنا   802_TheGospelOfJohn

 

 
**********************************
کتابهای تعلیمی برای کودکان

کتابهای تعلیمی برای کودکان

CHILDRE BOOKS

  1-   500_CEF_Beginning

2-  501_CEF_Daniel

3-  502_CEF_David_A_Man

4-  503_CEF_David_Trials_2

5-  504_CEF_Esther

6-  505_CEF_Jesus_My_Friend

7-  506_CEF_Lead_to_Christ_1

8-  507_CEF_Lead_to_Christ_2

9-  508_CEF_Life_of_Christ_1

10-  509_CEF_Life_of_Christ_2

11-   511_CEF_Life_of_Christ_3B

12-  513_CEF_Life_of_Christ_4B

13-  514_CEF_Moses_Lawgiver

14-  515_CEF_Moses_Chosen

15-  516_CEF_Patriarchs

16-  517_CEF_Turn_Around

***********************************
ﮐﺘﺎﺏ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎیﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﯽ

Farsi Westminster Shorter Catechism

ﮐﺘﺎﺏ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎیﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﯽ
325015_wFLPbiOr-297x300
(ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻳﯽ)
ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﮐﺸﻴﺶ ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﺧﻨﺪﺍﻧﯽ

*********************************
تعدادی از کتابهای مسیحی

  کتابهای مسیحیBOOKS1-

2-یک خدا و یک پیغام……………………………….     208_PDB_OneGodOneMessage

3- مقدمه ای بر کتاب اعمال رسولان……………………….  130_BLI_ActsCommentary

4-چرا خدا چون خدا عمل نمی کند؟…………………………………..228_MUH_WhyGod

5-مؤده خدا برای شما……………………………………………..   803_GodsGoodNews

6-بدنبال حقیقت(شهادت زندگی یک هندی مسلمان زاده)  …………….804_InQuestofTruth

7-  این نجات عظیم ……………………………………………..223_MUH_GreatSalvation

8-آیا عیسی مسیح پسر خداست …………………………………….  805_JesusSonofGod

9-  مسیحیت چیست؟……………………………….301_WIM_BeliefsPracticesOfChristians

10- به خانواده خوش آمدید ……………………………302_GTY_WelcomeToTheFamily

11- طبیب محبوب (شرح زندگی دکتر سعید خان کردستانی) 229_MUH_TabibeMahboub

12-  خاطره ای از ایران …………………………………………..230_PFC_Soccer

13-  منا بع اسلام …………………………………………..222_MUH_SourcesIslam

14- سنجش حقیقت (1) …………………………………224_MUH_MizanUlHaqq_1

15-  سنجش حقیقت (2) ………………………………225_MUH_MizanUlHaqq_2

16-  سنجش حقیقت  (3) ……………………………..226_MUH_MizanUlHaqq_3

***********************************
متعهد باشید

دانلود کنید

114_DCC_BeCommitted

Be Committed

**************************************
امیدوار باشید
دانلود کنید
118_DCC_1Peter_Be_Hopeful

Be Hopeful

*************************************
قوی باشید

دانلود کنید

113_DCC_BeStrong

be strong warren wiersbe

**********************************
مطیع باشید

دانلود کنید

110_DCC_BeObedient

be obedient

*******************************
اصیل باشید

دانلود کنید

111_DCC_BeAuthentic

اصیل باشید

*******************************
مقدس باشید

دانلود کنید

112_DCC_BeHoly

download

*********************************
وفادار باشید

دانلود کنید

117_DCC_BeFaithful

وفادار باشید

**********************************
صبور باشید

دانلود کنید

115_DCC_BePatient

صبور باشید

*********************************
سخت کوش باشید

دانلود کنید

116_DCC_BeDiligent

سخت کوش باشید

********************************
راه ستگاری

دانلود کنید

207_MOH_TheWayToSalvation

راه رستگاری

*******************************
مسیحیت چیست؟

دانلود کنید

219_MUH_WhatIsChristianity

مسیحیت چیست؟

*********************************
ایرانیان در کتاب مقدس

دانلود فارسی
Farsi Persians in the Bible 2010 (2)

دانلود به زبان اصلی

206_HUN_IraniansInTheBible2

الندانلود فارسی
Farsi Persians in the Bible 2010 (2)

دانلود به زبان اصلی

206_HUN_IraniansInTheBible2
************************************
انجیل طبق گفته پولس( رومیان)

دانلود کنید

131_BLI_RomansCommentary

کتاب

***********************************
مباحث ویژه رسالات

مباحث ویژه رسالات

را از اینجا ببینید

132_BLI_1TimothyCommentary

مباحث ویژه رسالات

************************************
راز تثلیث

http://www.kelisaonline.com/pdf/Ebooks/TRINITY.pdfاز اینجا دانلود کنید
********************************
ایراداتی به مسیحیت

 دانلود کنید

227_MUH_ObjectionsToChristianity

ایراداتی به مسیحیت

*******************************
پاسخ به اتهام

دانلود کنید

220_MUH_AnsweringIslamReading

images (1)پاسخ به اتهامپاسخ به اتهام

*********************************

0