عهد جدید

Spread the love

download (2)

1- عهد جدید (نسخه مقدماتی)  711_BV_Intro

2- جلد اول (خدای ابدی) 712_BV_EternalGod

3- جلد دوم (شیطان) 713_BV_Satan

4- جلد سوم (نجات دهنده) 714_BV_Savior

5-جلد چهارم (گناه)  715_BV_Sin

6-جلدپنجم (ایمان)  716_BV_Faith

7-جلدششم (توبه)  717_BV_Repentance

8-جلدهفتم (خداوندی مسیح)  718_BV_LordshipOfChrist

9-جلدیازدهم (صلیب1)    719_BV_Crucifixion

10- جلددوازدهم (صلیب2)  720_BV_Crucifixion

11-جلد سیزدهم (قیام)  721_BV_Resurrection

 

0