کتابهای گیلکی

Spread the love

 دانلودبزبان گیلکیbible

1-دانلودیوسف عزیز مصر   801_TheLifeOfJoseph

2-دانلودانجیل یوحنا   802_TheGospelOfJohn

 

 

0