تعدادی از کتابهای مسیحی

Spread the love

 دانلود کتابهای مسیحیBOOKS

1-یک خدا و یک پیغام……………………………….     208_PDB_OneGodOneMessage

2- آیا واقعی است……. …. …………………………………………..  202_GTY_IsItReal

3- مقدمه ای بر کتاب اعمال رسولان……………………….  130_BLI_ActsCommentary

4-چرا خدا چون خدا عمل نمی کند؟…………………………………..228_MUH_WhyGod

5-مؤده خدا برای شما……………………………………………..   803_GodsGoodNews

6-بدنبال حقیقت(شهادت زندگی یک هندی مسلمان زاده)  …………….804_InQuestofTruth

7-  این نجات عظیم ……………………………………………..223_MUH_GreatSalvation

8-آیا عیسی مسیح پسر خداست …………………………………….  805_JesusSonofGod

9-  مسیحیت چیست؟……………………………….301_WIM_BeliefsPracticesOfChristians

10- به خانواده خوش آمدید ……………………………302_GTY_WelcomeToTheFamily

11- طبیب محبوب (شرح زندگی دکتر سعید خان کردستانی) 229_MUH_TabibeMahboub

12-  خاطره ای از ایران …………………………………………..230_PFC_Soccer

13- سنجش حقیقت (1) …………………………………224_MUH_MizanUlHaqq_1

14-  سنجش حقیقت (2) ………………………………225_MUH_MizanUlHaqq_2

15-  سنجش حقیقت  (3) ……………………………..226_MUH_MizanUlHaqq_3

16-به انسانها بگوئید دوستشان دارید …….. http://jmfarsi.org/Products/Final.pdf

17-انجامش بده حتی با ترس………..http://jmfarsi.org/Products/Afraid-Farsi.pdf

18-غلبه بر خوف………………….http://jmfarsi.org/Products/Dread-Farsi.pdf

19-مهمترین تصمیم زندگی………..http://jmfarsi.org/Products/Most%20Important%20Decision.pdf

20-خدا شما را دوست دارد…………http://jmfarsi.org/Products/I_Love_them.pdf

0