ترجمه موعظه های پاستور ویکتور

Spread the love
انجیل یوحنا باب8-بخشیدن زن زناکار
آیا عیسی گناه کرد؟قسمت اول-متی باب15
جامعه بین المللی-متی5
عیسی و قانون-متی22
عشق و عدالت-مزمور101
نور جهان-یوحنا 8
+1