فایلهای صوتی

Spread the love

انجیل متی 38:10

انجیل متی 15:5

رومیان 19:14

انجیل مرقس 15:10

انجیل متی 5:21

انجیل متی 40:26-41

انجیل متی 13:5

خروج12:20

انجیل مرقس 48:10

انجیل متی 7:7

رومیان 16:12

رساله یعقوب 11:3

سه قدم

مکاشفه20:3

فیلیپیان4:4

سرودها

 

1 عجیب است

2 عشقی تازه

3 از آسمان بریز

4 آزادم نما

5 چه شیرین و دلپذیر

6 در حضور تو

7 در طی سفر

8 دوستت دارم ای عیسی

9 قاصدکا

10 هدیه نجات

11 عیسی تورا خواهم

12 ستایش حرمت

13 جشن عظیمیست شادی نمائیم

14 کلمه حیات

15 خدای زنده

16 محبت

17 محبتش

18 من آزادم

19 منجی من

20 نیایش

21 روح القدس تو برترینی

22 ستایش

23 شادانم

24 شاه جلال

25 تقدیمت کنم

26 سلطان زندگیم باش

27 چنانکه آهو

28 تشنه ام

29 آرامی دلهایی

30 محتاجم من

+4